ఆరోగ్యం కోసం 20 చిట్కాలు..!

ఆరోగ్యం కోసం 20 చిట్కాలు..!

1.నేతిలో వేయించిన వెల్లుల్లిపాయలు ఆహారమునందు ప్రతిదినము నియమపూర్వకంగా తినినచో జీవశక్తి, ఆయుర్దాయము పెరుగుతుంది. 2. ప్రతిరోజూ వామురసము పుచ్చుకొనుచుంటే గుండెనొప్పి ఉండదు. 3.రోజుకు రెండు ఆకుల చొప్పున సరస్వతీ ఆకులు తింటూ ఉంటే జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది....

MOST POPULAR